Projekt

WMKM realizuje projekt

POPW.01.05.00-28-0122/20

Celem projektu jest dofinansowanie na kapitał obrotowy w wyniku którego dokonano zakupów
dla Spółki materiałów do produkcji mebli w czasie panującej pandemii Covid-19 w roku 2020.
Dofinansowanie EFRR w czasie pandemii Covid-19 w znacznym stopniu pozwoliło utrzymać dalszą działalność Spółki a co za tym idzie utrzymanie zatrudnienia pracowników.
Wartość projektu wyniosła 362 227,59 zł
Instytucja EFRR udzieliła 100% dofinansowania na wnioskowaną dotację na działania w ramach
1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020